ENTH
MITR logoMITR technical consultant
Home   About Us   Our Services   News   Articles   Jobs   Contact Us  
Articles  
 Ariticles
LEED มาตรฐานอาคารในอนาคต ?
Author: นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์ LEED-AP
Published่: April 25, 2012

     หลังจากที่ US Green Building Council ได้ออกเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวในชื่อ LEED เกณฑ์นี้ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก มีอาคารหลายแห่งในหลายประเทศ สนใจเข้าร่วมรับการประเมิน กว่า 26,000 อาคารแล้ว และมีอีกหลายประเทศที่ได้พัฒนาเกณฑ์ขึ้นมาใช้เอง เช่น สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ญี่ปุ่น รวมถึง ประเทศไทย ที่มีการก่อตั้งสถาบันอาคารเขียวไทย ทำให้เกณฑ์อาคารเขียวได้รับการเผยแพร่อย่างหลากหลาย และในบางเมืองกฎหมายได้กำหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวเลยทีเดียว
    หากพิจารณาจากเกณฑ์ของ LEED แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นความคิดรวบยอดที่ได้มาจากการพบเจอปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร การใช้งานอาคารที่สิ้นเปลืองพลังงาน และเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดยังส่งผลให้ผู้ใช้งานอาคารสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และเสียสุขภาพด้วย
 เกณฑ์ของ LEED นั้น ได้แบ่งออกเป็น 6 หมวด ตามประเภทของปัญหา ได้แก่
     1. Sustainable Site เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสถานที่ และการก่อสร้างที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
     2. Water Efficiency เพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง
     3. Energy and Atmosphere เพื่อแก้ปัญหาการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง และ แก้ปัญหาโลกร้อน
     4. Materials and Resources เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการใช้วัสดุที่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
     5. Indoor Environmental Quality เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ผู้ใช้งานในอาคาร
     6. Innovation in Design เพื่อเปิดโอกาสให้อาคารต่าง ๆ สามารถนำเสนอ แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อโลก
     รายละเอียดของหมวดต่าง ๆ นั้น ทุกท่านสามารถอ่านได้จาก www.usgbc.org และ www.ashrae.org
จากการเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และจากการที่ได้ร่วมออกแบบอาคารต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นความต้องการของ เจ้าของอาคาร Hotel Operator สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นผู้ตัดสินความยอดเยี่ยมของอาคาร และ กฎหมายท้องถิ่นในต่างประเทศ ได้กำหนดให้อาคารที่จะสร้างใหม่ต้องพัฒนาอาคารด้วยแนวทางอาคารเขียวด้วย ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวนี้ เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากหลายอาคารได้พิสูจน์จากการก่อสร้างจริงแล้วว่า อาคารที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานอาคารเขียว สามารถตอบสนองต่อการใช้งานอาคารของเจ้าของอาคาร และผู้ใช้งานได้อย่างดี ทำให้ผู้ใช้งานมีความสุขกับการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรได้อีกทาง
     นอกจากนั้น จากการเก็บข้อมูลการใช้งานในอาคาร ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ของกลุ่มบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้การรับรองจาก USGBC ในระดับ LEED PLATINUM ก็พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในขณะที่เช่าพื้นที่ในอาคารอื่น ก็เป็นการช่วยยืนยันว่าการลงทุนเพิ่มเพื่อให้เป็นอาคารเขียวนั้น ถึงแม้จะต้องลงทุนเยอะกว่าแต่ก็จะได้ผลประหยัดทยอยกลับมาในภายหลังแน่นอน
     สรุปได้ว่า ด้วยกระแสแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพ ที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก และผลพิสูจน์ทางการเงินแล้วว่าอาคารเขียวไม่ได้มีการลงทุนที่มากเกินความจำเป็น ก็จะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่จะต้องพัฒนา และ แสดงตนว่าเป็นอาคารเขียว เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ และ สังคม มากขึ้นเรื่อย ๆแน่นอน ดังนั้นวิศวกรในทุกสาขาจึงควรเตรียมพร้อมและเรียนรู้ที่จะพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางอาคารเขียวด้วย เพื่อเป็นการสร้างผลงานอย่างยั่งยืนแก่โลกนี้ต่อไป

Source: นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์ LEED-AP
ระดับ TIER ของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน UPTIME INSTITUTE และ TIA-942
อาคารเอสซีจี 100 ปี อาคารที่พร้อมทั้งเทคโนโลยี และ LEED
คู่มือ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานสำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน (ตอนที่ 1)
INFOTAINMENT
เกณฑ์อาคารเขียวไทย โดยคนไทย เพื่อประเทศไทย
Other articles...

 <  Back

   
   
{ Home }   { About Us }   { Our Services }   { News }   { Articles }   { Jobs }   { Contact Us }
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1168/8 ชั้น12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66-2679-9079-84  โทรสาร. +66-2679-9085  E-mail: mitr@mitr.com
Copyright © 2010, MITR Technical Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.