ENTH
MITR logoMITR technical consultant
Home   About Us   Our Services   News   Articles   Jobs   Contact Us  
Articles  
 Ariticles
ระดับ TIER ของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน UPTIME INSTITUTE และ TIA-942
ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบการบริหารจัดการและเก็บรักษา ข้อมูลทางด้านสารสนเทศ (Information Technology, IT) เป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจเกือบทุกขนาด ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ บริหารจัดการเครือข่ายสาขาจำนวนมาก เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการระบบ สื่อสาร/Internet บริษัทธุรกิจน้ำมัน การไฟฟ้าฯ ต่างก็ต้องมีศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เพื่อจัด การข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ตลอดเวลา โดย Data Center นี้อาจตั้งอยู่ภายใน องค์กร หรือไปจัดหาพื้นที่ภายนอกที่มีผู้ให้เช่า Data Center ดำเนินการจัด สร้างไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ นอกจากนี้องค์กรแต่ละแห่งอาจมีศูนย์ข้อมูล สำรองสำหรับการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Site - DR Site) เพื่อใช้ ในกรณีที่ศูนย์หลัก (Main Site) มีปัญหาจากความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย
อาคารเอสซีจี 100 ปี อาคารที่พร้อมทั้งเทคโนโลยี และ LEED
อาคารสำนักงานในปัจจุบันนั้น เป็นสถานที่ที่ผู้คนหลายคนใช้เวลา เกือบทั้งวันอยู่ในอาคาร บางทีอาจจะมากกว่าอยู่ในบ้านพักอาศัยด้วยซ้ำ หลายอาคารในอดีตได้ก่อสร้างโดยละเลยความสำคัญของผู้ใช้งานในอาคาร ทำให้เกิดโรคเจ็บป่วยจากการใช้งานอาคาร (Sick Building Syndrome) ได้แก่ การเหนื่อยล้าง่าย ง่วง สมองไม่ปลอดโปร่ง หรือ เกิดความเครียดสะสม เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ พนักงานมีโอกาสลาป่วยบ่อย และมีจำนวนชั่วโมงทำงานน้อยลง ทำให้องค์กรเสียประโยชน์จากทรัพยากร มนุษย์ไป
คู่มือ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานสำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน (ตอนที่ 1)
จาก กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคลหรือนิติบุคคล (ผู้ตรวจสอบพลังงาน) ที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอนุญาต มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและรับรอง (Certification Audit) ตามที่กำหนด
INFOTAINMENT
Infotainment is a new term which is a combination between a word “information” and “entertainment”. Its actual meaning is a way of communication that one tries to inform content to other people in an entertaining way. The purpose is to draw the users’ attraction and enhance the popularity of the content. The notion is applied in many media including cars, plans and also hotels in order to deliver information (mainly about advertisement) to customers via a monitor in the car, a screen in the plan or a television in the guest room. It supports several applications such as satellite television programs, video on demand, the Internet, map, shopping, games, etc.
เกณฑ์อาคารเขียวไทย โดยคนไทย เพื่อประเทศไทย
จากการที่ได้ผมได้มีส่วนร่วมในการออกแบบอาคารเขียว ตามเกณฑ์ของ US Green Building Council ที่มีชื่อว่า LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) มาหลายโครงการทำให้พบว่าถึงแม้เกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นเกณฑ์ที่ดีมากสำหรับการแบ่งประเภทของอาคารเขียวว่า มีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมากน้อยต่างกันแค่ไหน แต่เมื่อนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาคารในประเทศไทยไปหลาย ๆ โครงการพบว่า ในรายละเอียดจะมีการอ้างอิงมาตรฐานประเทศสหรัฐเป็นจำนวนมากและมีแนวคิดในการออกแบบที่เหมาะกับสภาพสังคมของประเทศสหรัฐเป็นหลัก เช่น การจำกัดจำนวนที่จอดรถยนต์ การกำหนดให้มีแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารในปริมาณที่มาก ซึ่งอาจจะถูกใจคนอเมริกา แต่สำหรับคนไทยแล้วเกณฑ์บางข้อ กลายเป็นการสร้างความรู้สึกไม่สบายแทน


LEED มาตรฐานอาคารในอนาคต ?
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด : CCTV System
ระบบเสียงประกาศ : Public Address System
การตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานโดย Scatter Diagram และ CUSUM Chart
7 Method for Improving Performance of Existing Chiller Plant
Other articles....
   
{ Home }   { About Us }   { Our Services }   { News }   { Articles }   { Jobs }   { Contact Us }
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1168/8 ชั้น12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66-2679-9079-84  โทรสาร. +66-2679-9085  E-mail: mitr@mitr.com
Copyright © 2010, MITR Technical Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.