ENTH
MITR logoMITR technical consultant
Home   About Us   Our Services   News   Articles   Jobs   Contact Us  
About Us { Board of Directors }  { Management Team }   { Vision / Mission }   { History }   { The Company Policy }   { Message from President }   { Certificate }
 About Us  >  Message from President
    เทคโนโลยีในการให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด 50 ปีนี้ เราได้เห็นการเขียนแบบด้วยมือ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จนวันนี้เราได้เห็นคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณปริมาณงานจากแบบให้เราโดยใช้ BIM (Building Information Modeling) และสำหรับวันนี้ปี 2018 เราสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานของอาคารต่างๆที่อยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศได้เพียงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่าน Internet สิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถเห็นปัญหาล่วงหน้าและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น เราสามารถใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาไปยังหน่วยงานก่อสร้างที่ห่างไปนับพันกิโลเมตรได้อย่างรวดเร็ว

    การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Disruption) จนส่งผลให้เราต้องปรับตัวอย่างมาก เช่นระบบ IT ทำให้ลดปริมาณกระดาษอย่างมาก แต่ก็ต้องลงทุนระบบ Server ให้รอบรับปริมาณข้อมูลที่เติบโตอย่างมากในแต่ละปี การสื่อสารในลักษณะที่เป็น Chat room ทำให้บุคคลในกลุ่มได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วพร้อมๆกัน การไม่อ่าน Chat อาจทำให้การสื่อสารผิดพลาดได้

    บริษัทมิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์จำกัด มีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เรามีระบบ Server ที่มี Redundancy เรามีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินในการรับมือกรณีที่เราไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่สำนักงานของเราได้ เรามี Procedure ในการทำงานที่มีการทวนสอบว่าเรารับมือในการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้หรือยังผ่านระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management) นอกจากนี้เรายังมีระบบ Internal Audit เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการของเรานั้นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance)

    เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อม และมีค่านิยมนี่ใฝ่รู้ เรามีระบบ KM (Knowledge Management ) ที่เป็นฐานข้อมูลหลักที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของเรา ที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกสำนักงานของเรา เราสร้างค่านิยมให้วิศวกรของเราสามารถเป็นทั้งผู้สอน และผู้เรียนได้โดยไม่จำกัดวัย ผ่านการนำเสนอความรู้ต่างๆที่ได้รับมาจากการอบรม หรือสัมนา จากการให้ความสำคัญกับบุคคลากร เรามีวิศวกรที่ได้ระดับอาวุโสที่ได้ใบประกอบวิชาชีพระดับสูงสุดจำนวนมาก เรามี LEED AP (Accredit Professional) ที่พร้อมให้ความรู้แก่ทีมงานทำงานเกี่ยวกับอาคารเขียว รวมไปถึงวิศวกรที่ได้รับการรับรอง Accredit Tier Designer ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อย่างครบวงจร

    ทั้งหมดนี้เราไม่สามารถทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น ประสบการณ์ 50 ปีของเราเป็นเครื่องยืนยันว่า เรามีระบบการทำงานที่พร้อมให้บริการแก่ผู้พัฒนาโครงการ และคู่ค้า เรายินดีและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ อันจะนำพาความพัฒนาอย่างยั่งยืนของวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและอาเซียนสืบไป

    
 

 

   
{ Home }   { About Us }   { Our Services }   { News }   { Articles }   { Jobs }   { Contact Us }
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1168/8 ชั้น12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66-2679-9079-84  โทรสาร. +66-2679-9085  E-mail: mitr@mitr.com
Copyright © 2010, MITR Technical Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.