ENTH
MITR logoMITR technical consultant
Home   About Us   Our Services   News   Articles   Jobs   Contact Us  
About Us { Board of Directors }  { Management Team }   { Vision / Mission }   { History }   { The Company Policy }   { Message from President }   { Certificate }
 About Us  >  Certificate
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
สภาวิศวกร
ใบอนุญาตทะเบียนที่ปรึกษาไทย
กระทรวงการคลัง
ISO 9001:2015
สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการรับรองระบบงาน
(สรบ.)
ISO 9001:2015
United Kingdom Accreditation
Service (UKAS)
   
{ Home }   { About Us }   { Our Services }   { News }   { Articles }   { Jobs }   { Contact Us }
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1168/8 ชั้น12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66-2679-9079-84  โทรสาร. +66-2679-9085  E-mail: mitr@mitr.com
Copyright © 2010, MITR Technical Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.