รุ่นที่ 1 วันที่ 16-19 พ.ค. 60 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ / Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

    รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. -2 มิ.ย. 60 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ / Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

    รุ่นที่ 3 วันที่ 6-9 มิ.ย. 60 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ / Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

    รุ่นที่ 4 วันที่ 11-14 ก.ค. 60 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา จ.อยุธยา/ Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

    รุ่นที่ 5 วันที่ 8-11 ส.ค. 60 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ / Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

    รุ่นที่ 6 วันที่ 22-25 ส.ค. 60 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ / Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

    รุ่นที่ 7 วันที่ 5-8 ก.ย. 60 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา จ.อยุธยา/ Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

    รุ่นที่ 8 วันที่ 26-29 ก.ย. 60 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ / Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

    รุ่นที่ 9 วันที่ 17-20 ต.ค. 60 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ / Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

    รุ่นที่ 10 วันที่ 7-10 พ.ย. 60 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ / Mini Plant จ.ปทุมธานี เต็ม

หมายเหต:กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเน้นหลักการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์พลังงาน

วัตถุประสงค์

       เพื่อให้บุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในวิธีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้อง (ขั้นตอนที่ 4)

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. เฉพาะ ผชร./ผชอ./ผอส.หรือผู้มีหน้าที่ทำการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร (ขั้นตอนที่ 4) หรือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
   2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือป.ตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ,เครื่องกล, พลังงาน, อุตสาหการ เท่านั้น

เมื่อสำเร็จหลักสูตร

  รับวุฒิบัตรจาก พพ.
image 2

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คุณทองเพียร เทียนด้วง
โทร. 0-2679-9079-84 ต่อ 515, 518
มือถือ 088-8095396
E-mail : [email protected]     www.mitr.com
ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด เลขที่ 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120