หัวข้อการอบรม

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

 • กฎหมายด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
 • ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
 • สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 • คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 • แบบฟอร์มตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน
 • ฝึกปฏิบัติ “ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”

ระดับผู้ชำนาญการ

 • แนวทางการตรวจสอบเชิงเทคนิค และมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
 • และความร้อน
 • วิธีการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
 • ขั้นตอนการตรวจประเมิน
 • ฝึกปฏิบัติ “การวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน”

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร  อาหารว่าง  และอาหารกลางวัน

(ราคาต่อ 1 ท่าน)

ประเภท

ค่าฝึกอบรม

+ VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ จ่าย 3% จ่ายเต็มจำนวน

นิติบุคคล

4,000

280

120

4,160

4,280

บุคคลธรรมดา

4,000

280

-

4,280

4,280

 

วิธีการชำระเงิน

 • ชำระโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี ชื่อบัญชี บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

 • เลขที่บัญชี 023-296213-3 ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 7 วันทำการ

 •      1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น

       2. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

       3. เอกสารหัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันฝึกอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าฝึกอบรมเต็มจำนวน

  บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105511006229

  กรุณา Fax สำเนาการโอนเงิน  Fax : 02-2855950                              E-mail :[email protected]

  **หมายเหตุ : กรณียกเลิกการอบรมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี**